Začátky školy

 • Z Kroniky se dovídáme, že naši prapraprarodiče navštěvovali školu ve Svatém Poli. Stavba naší školy byla zadána staviteli p.Josefu Doušovi z Prahy. Byla započata 30.3. 1930 a skončena byla 30.6. 1930 za obnos 486 076 Kč. Při kladení základního kamne zazněla slova:
 • „Škola jest nejkrásnějším pomníkem všech těch, kteří položili životy za svobodu svého národa. Kéž se stane dílnou lidskosti a chrámu osvícenosti!“
 • Tehdy se Obořiště mohlo pochlubit jednou definitivní třídou postupnou a jednou zatímní třídou postupnou se 62 žáky. Prvním zatímním učitelem a správcem byl jmenován Josef Vácha, na druhé třídě prvním výpomocným učitelem byl ustanoven Josef Truneček.
 • Zákonem z 20.12. 1935 byly zřízeny újezdní měšťanské školy. Naše škola byla1.9. 1935 připojena k Újezdní škole v Dobříši.
 • Jak plynul čas, škola byla postupně vybavována. Elektrické osvětlení v přízemí získala v září 1937, první poschodí bylo zabezpečeno v r.1952.
 • Radiopřijímač a gramofon byl pořízen v r. 1938. Okresní hospodářská záložna v Dobříši věnovala škole 100,- Kč na zakoupení filmového přístroje 16 mm. Národní souručenství ve prospěch chudých žáků věnovalo 300,- Kč.
 • Děti se svými učiteli daly podnět k vysázení třešňového sadu o 1 000 stromcích (samy zasadily 100) a v roce 1938 věnovaly obci 480 ovocných stromů a v r.1940 dalších 520 stromů.

Škola v době protektorátu, roky 1935 – 1945

 • 27. 7. 1939 byly odstraněny obrazy prezidentů ve školách, změněna vlajka a vydány nové osnovy. Veškeré nápisy v budově byly nahrazeny dvoujazyčnými. Bylo vyřazeno 180 učebnic, obrazová mapa našeho území. Kronika školy, po vzniku Protektorátu se záznamy z oslav našich velikánů, byla zapečetěna jako závadná. Bylo zakázáno vyučovat dějepis a povoleno používání břidlicových tabulek. Oba učitelé se dle výnosu 23. 2. 1942 podrobili zkoušce z jazyka německého, neboť se muselo úřadovat jen německy. Ve škole byli v roce 1945 ubytováni uprchlíci. Na území obce zahynulo 27 občanů.

Škola za květnové revoluce a po ní, roky 1945 – 1950

 • 17. 5. – 7. 6. 1945 byla škola použita jako nemocnice pro Rudou armádu. Do školy byl zaveden vodovod. Dokonce i chodník byl obložen dlaždicemi. Sbírka žáků pro pozůstalé vynesla 11 700,- Kč. V září začala výuka ruského jazyka a v červenici roku 1946 byl zřízen žňový útulek. Protože z obce odešlo 89 občanů a 17 dětí do pohraničí, stav dětí se snížil na 27 a škola se stala jednotřídní.
 • 5. – 9. května se konaly velké oslavy v celé obci. Ve škole se začalo vyučovat podle Poupat. Bylo obnoveno vycházení časopisu „Od stříbrných hor“ a předsedou školské rady se stal Josef Stefanides. Po 68 dní se vydávalo kakao na přesnídávku všem dětem. Škola zůstala nadále jednotřídní s pěti postupnými ročníky.

Škola v době komunistické totality, roky 1950 – 1989

1950

 • 14. února vyhlášen program „Nová škola vesnici, vesnice škole“.
 • 07. března vzpomenuto 100. výročí narození T.G. Masaryka, promluvil ministr školství Zdeněk Nejedlý.
 • 28. března byla otevřena zdejší škola spolu s mateřskou.

1951

 • Vešel v platnost Nejedlého zákon a jednotné škole, zavedly se například žákovské knížky.

1952

 • Nainstalovalo se elektrické vedení i do 1. poschodí.

1958

 • Natřela se okna a opravil hromosvod.

1960

 • Dostaly děti všechny pomůcky a učebnice zdarma. Do 3 let byla prkenná podlaha nahrazena parketami v 1. třídě, o rok později v druhé.

1963

 • Žáci přesázeli s ředitelem celkem 8 000 stromků do obecního lesa. Od tohoto data se každoročně pořádá sběr léčivých bylin a odpadových surovin (1965 – 9 250 kg).

1968

 • Díky politickému uvolnění se částečně zreformovaly osnovy.

1973

 • Generální oprava školy z rozpočtu ONV stála 360 000,- Kč, krom opravy se totiž lakovala okna, zavedla se teplá a studená voda, škola dostala novou fasádu, soc. zařízení, parkety do tělocvičny, byla zřízena jídelna, opraven hromosvod.

1967

 • Zřízena školní družina.

1977

 • 30. dubna projíždí obcí slavný československý kosmonaut Vladimír Remek

1978

 • Ustaven patronát s jednotným zemědělským družstvem, jde o vzájemnou spolupráci v rámci možností (autobus na zájezdy, kulturní vystoupení dětí na oslavách, účast na údržbě budovy). Svou činnost započal výtvarný, recitační a pěstitelský zájmový kroužek. K vyhlášení Mezinárodního roku dítěte se uskutečnilo sportovní odpoledne dětí s řadou soutěží, koncert na harfu pí Váchalové. Bylo vybudováno školní hřiště.

1980

 • Výměna kotle a oprava ústředního topení.

1982

 • Dětský odznak zdatnosti ze 42 dětí získalo 38.

1983

 • Zajištěn plavecký výcvik.

1984

 • 12. 7. vítr poškodil střechu budovy, a tak začaly ihned opravy. Vymalování stálo 6 000,- Kč. Druhým rokem probíhá plavecký výcvik dětí. Školní zahrada je osázena stromy a keři. Exkurze děti do rukavičkářských závodů v Dobříši, do patronátního JZD, do zahradnictví, výlet na Zvíkov a Orlík. Děti vystupují pětkrát s literárním pásmem. Probíhají oslavy 70. výročí ČSR, 40. výročí PO SSM, 50. výročí Mnichovské dohody. Děti se zúčastnily 3 výtvarných soutěží.

1989

 • Politický převrat.

Škola po roce 1989

1989

 • Zrušena pionýrská organizace, řada činností zregulována, podstatné zůstává učit a vychovávat. Dětský odznak zdatnosti z 31 dětí získalo 25.

1990

 • Volby do Federálního shromáždění a obou národních rad. Prezidentem zvolen Václav Havel. S přechodem na tržní hospodářství se změnily i vztahy s JZD. Byl uspořádán výlet na Petřín a do ZOO Praha, na Sv. Horu, exkurze do Hamira.

1992

 • Zahájen kroužek němčiny. Zajištěn turistickorekreační pobyt v Desné u Harrachova.

1993

 • Zorganizován týdenní pobyt dětí na Horské Kvildě, výcvik lyžování, plavecký výcvik. Výlet do ZOO v Plzni a na zámek Kozel. Revize elektroinstalace, střechy, hromosvodu, oprava kotle ústředního topení.

1995

 • Týdenní pobyt dětí u Benešovy Lhoty na Šumavě.

1996

 • Nákup počítače. Karneval masek vyhodnocením a občerstvením. Výlet na Petřín, děti 3. a 4. roč. na kolech do Čapkovy Strže.

1997

 • Začala výuka na počítači, škola v přírodě na Benešově Hoře. Výlet do Planetária, Hrad, chrám s. Víta, Plzeň, zámek v Hořovicích. Turnaj v pozemním hokeji. Setkání s občany na návsi u osvětleného vánočního stromu. V září 1997 byla zahájena výuka pátého ročníku.
 • 25. 10. návštěva kardinála Vlka v chrámu sv. Jakuba

1998

 • 26. 05. návštěva Hornického muzea a Muzea hraček
 • 01. 06. den dětí, sportovní přebor
 • 11. 06. výlet do Vrchotovy Janovice a do Vysokého Chlumce
 • 18. 06. divadlo v Praze
 • 24. 06. školní akademie

1999

 • Uspořádána besídka pro důchodce, návštěva divadla „O chytré princezně“
 • 30. 03. hudební pásmo
 • 11. 05. exkurze do truhlářského učiliště
 • 17. 06. rozlučková akademie s pí. řed. Bajerovou při jejím odchodu do důchodu
 • 01. 09. po vypsaném konkursu nastupuje do funkce řed. pí. Jiřina Kubečková

1999/2000

 • Strop tělocvičny obložen sádrokartonem, natřen plot, zakoupeny nové lavice do jedné třídy, vymalována vstupní chodba a šatna, revize elektroinstalace, zakoupen stůl na stolní tenis, dovybaven kabinet. Vánoční besídka pro důchodce. Návštěva holandských přátel z Mierla. Výlet do Planetária Praha, na zámek Dobříš, dobříšské knihovny, Státního archivu v Příbrami, na zámek a ZOO Hluboká, na Fábor – středověké město. Návštěva divadla Spejbla a Hurvínka v Praze.
 • 16. 06. oslava 70. výročí založení školy

2000/2001

 • Národní divadlo (balet Dítě a kouzla), návštěva divadla Skelet
 • návštěva přátel z Holandska
 • výlet do ZOO Praha, Památníku A. Dvořáka, besídka pro důchodce, plavecký výcvik

2001/2002

 • Exkurze do Planetária a Národního muzea
 • návštěva Národního divadla („Rusalka“),
 • školní výlet na Petřín, vojenské letiště Kbely
 • besídka pro důchodce, plavecký výcvik
 • návštěva oslav 750. let města Dobříše
 • exkurze 2. ZŠ Dobříš
 • přikoupeny lavice do 2. třídy
 • recitační soutěž Čapkova Strž

2002/2003

 • sběr starého papíru, kaštanů, žaludů
 • návštěva dopravního hřiště a Hasičské zbrojnice Příbram
 • čištění lesní studánky v lese Chlum
 • návštěva Muzea betlémů Karlštejn, medvědária Beroun
 • Divadlo Příbram
 • návštěva knihovny Dobříš
 • přivítání ředitelů malotřídních škol okresu Příbram
 • ZOO Dvůr Králové ve spolupráci se SRPŠ
 • školní výlet zámek Kozel, ZOO Plzeň
 • malování tříd, rekonstrukce WC v MŠ
 • od 10 ledna 2003 ZŠ společně s MŠ vstupuje do právní subjektivity

2003/2004

 • zpívání u vánočního stromu
 • masopustní karneval
 • exkurze na OÚ Obořiště a na výstavě myslivosti Příbram
 • Den země – sázení stromků v lese Háj
 • školní výlet – Botanicus Ostrá nad Labem
 • Olympiáda na Den dětí
 • pěvecká soutěž radia Blaník „Školstar“
 • exkurze na dopravní hřiště a Hornické muzeum Příbram
 • účast na oslavách výročí založení obce Obořiště – shlédnutí rekonstrukce věží kostela
 • spuštění čisticí stanice

2004/2005

 • účast na čtenářském maratonu Městské knihovny Dobříš
 • návštěva tropického skleníku Fata Morgana – Botanická zahrada
 • Barevný den (červený)
 • Mikulášská nadílka
 • vánoční besídka s jarmarkem
 • Divadlo Spejbla a Hurvínka
 • Dámská jízda (ŠD)
 • oslava 75. let založení školy

2005/2006

 • soutěž O jablko
 • exkurze Výstaviště Praha Mořský svět
 • návštěva koncertu P. Nováka
 • beseda „Šikana“
 • vystoupení M. Nesvadby v Příbrami
 • návštěva divadla Gong Praha
 • plavecký výcvik
 • finanční sbírka fondu Slůně – pro nemocné děti
 • školní výlet Pivovarské muzeum Plzeň, zámek Kozel
 • sběr pomerančové kůry
 • exkurze Památník K. Čapka
 • opékání buřtů Nový Rybník
 • rekonstrukce kuchyně

2006/2007

 • Planetarium Praha
 • finanční sbírka na fond Píšťalka
 • návštěva Divadla Příbram
 • soutěž O vánoční zvoneček
 • beseda „Vznik Obořiště“ s p. Vopičkou
 • masopustní karneval
 • literární soutěž „Kde jsem doma“
 • divadelní představení na Dobříši
 • návštěva kostela sv. Josefa v Obořišti
 • exkurze do knihovny a muzea na Dobříši
 • návštěva přátel z Mierla
 • školní výlet do Junglelandu a kina Imax
 • olympiáda a školní akademie
 • výměna oken jižní strany školní budovy

2007/2008

 • plavecký výcvik
 • beseda s policií s p. L. Pavlovou
 • divadlo „O Lesíčkovi“ ve škole
 • beseda „Drogy“ s p. Oplíštilem
 • Barevný den (modrý)
 • exkurze do Muzea hraček a kina Imax Praha
 • soutěž „Největší osobnost“
 • exkurze na výlov Nového Rybníka
 • návštěva divadla v Praze
 • Mikulášská besídka
 • přivítání předškoláků ve škole
 • vánoční besídka pro důchodce s jarmarkem
 • vyhlášení soutěže „Obořišťské strašidlo“
 • masopustní karneval

2008/2009

 • exkurze Praha , IMAX
 • kurz plavání, beseda s Policií ČR (pí. Pavlová)
 • divadlo Příbram Zvěřinec P. Nováka, exkurze na OÚ Obořiště
 • beseda Dv s ukázkami první pomoci (záchr.sbor Stř. kraje)
 • Mikulášská besídka
 • Vánoční besídka s jarmarkem
 • soutěž „Můj strom“
 • beseda Fotbalem proti kriminalitě (p. Větrovský)
 • divadlo O Smolíčkovi (1. a 2. tř.)
 • exkurze knihovna Dobříš, zámek
 • malování na hedvábí akce rodičů s dětmi
 • beseda BESIP (pí. Pavlová)
 • Divadlo kouzel
 • spaní ve škole
 • návštěva dopravního hřiště, sv. Hory Příbram